#04 Stroje na sústruženie

Sústruhy je  možné rozdeliť z hľadiska konštrukčno-technologického a z hľadiska riadenia pracovného cyklu.
Z hľadiska riadenia pracovného cyklu

poznáme sústruhy:

 • Ovládané ručne
 • Poloay (kopírovacie sústruhy)
 • Automaty (revolverové sústruhy)
 • Riadené programovo (riadené číslicovo alebo náražkovo)
Z konštrukčno-technologického hľadiska

je možné sústruhy rozdeliť na:

 • Zvislé (jedno a dvojstojanové)
 • Čelné
 • Hrotové (univerzálne a produkčné)
 • Revolverové ( so zvislou, šikmou alebo vodorovnou osou revolverovej hlavy)
 • Špeciálne

Zvislé sústruhy sú vhodné na sústruženie rozmerných a ťažších obrobkov. Ako sme už spomínali, z hľadiska konštrukcie sú jednostojanové a pre veľké priemery obrobkov dvojstojanové. Zvislým obrábaním je umiestnený jeden alebo dva suporty. Na vedení stojana je ešte bočný suport. Veľkosť zvislých sústruhov je daná maximálnym priemerom obrobku.

Čelné sústruhy slúžia na obrábanie obrobkov väčších priemerov a malých dĺžok. Majú jednoduchšiu konštrukciu, lebo nemajú koník, ale môžu mať viacero suportov. Pri ťažších obrobkoch je vreteno príliš namáhané, preto sa pre väčšie priemery a ťažšie obrobky používajú zvislé sústruhy.

Čelný sústruh
Čelný sústruh
Univerzálne hrotové sústruhy

majú široký rozsah otáčok, široký rozsah posuvov, obrobky sú upnuté  v skľučovadle, dlhšie obrobky sa podopierajú hrotom.

Univerzálny hrotový sústruh
Univerzálny hrotový sústruh
  Revolverové sústruhy sú určené na obrábanie viacerými nástrojmi na jedno upnutie. Súčiastky sa vyrábajú hlavne z tyčových polovýrobkov. Nástroje sú upnuté v revolverovej hlave, ktorá môže byť otočená okolo zvislej alebo vodorovnej osi. Revolverové sústruhy so zvislou osou otáčania majú šesťbokú hlavu. Revolverové sústruhy s vodorovnou osou otáčania majú kotúčovú hlavu.
Revolverový sústruh
Jednoduchý revolverový sústruh

Hlavné časti sústruhu (vo všeobecnosti):

 • Podstavec sústruhu, ktorý býva z masívnej liatiny, lebo tá tlmí vibrácie, alebo z ocele vyplnenej betónom (enormne stabilný). Býva ešte kapotovaný.
 • Ochranný kryt, ktorý slúži na ochranu očí a tváre pri sústružení.
 • Elektromotor slúžiaci na prenos krútiaceho momentu cez prevodové ústrojenstvo.
 • Vreteno je tvorené Hriadeľom, ktorý unáša obrobok. Je súčasťou vretenníka.
 • Vretenník je mechanizmus zabezpečujúci pevné vedenie a pohon vretena. Zvyčajne máva niekoľko prevodových stupňov.
 • Suport slúži na uchytenie a nožov, tiež nimi nátáča a posúva ich radiálne aj axiálne na obrobok pomocou kľúk. Na sústruhu ešte býva dlhá axiálna skrutka, ktorá slúži na posuv suportu pri rezaní závitov a obrábaní. Keď chceme, môžeme suport posúvať ešte aj pomocou tzv. rýchloposuvu, ktorý zabezpečuje drážkovaný hriadeľ (paralelný so skrutkou) prechádzajúci suportom, ktorý poháňa mechanizmus (v suporte), ktorý zaberá o ozubenie slúžiace na ručný posuv.
 • Koník spravidla podopiera obrobok sprava, na opačnej strane ako vretenník, dá sa do neho uchopiť aj vrták, výstružník alebo závitník.
 • Lôžko tvorí vo väčšine prípadov konštrukčný základ sústruhu. Upína sa ku stolu, a naň sa uchytávajú ostatné časti sústruhu. Môže byť liatinové alebo zvárané.
Časti sústruhu

Univerzálny hrotový sústruh môžeme považovať za prototyp sústruhov, keďže takmer každý typ sústruhu sa odvíja od jeho základnej konštrukcie. Pre interaktívnejšie pochopenie hlavných častí sústruhu prosím navštívte link:

ZDROJE:

Autor: Peter Čurma| dailyAutomation