#04 PROFINET | Čo je zariadenie, kontrolér či supervízor?

PROFINETová sieť môže byť komplexnou zbierkou staníc, počnúc digitálnymi vstupno-výstupnými zariadeniami až po pneumatické akčné členy či  laserové skenery ... zoznam sa zdá byť nekonečný a každým dňom rastie. V rámci tejto komplexnej siete všetky komponenty PROFINETu plnia rôzne úkony. Podĺa toho, akú úlou plnia to môžu to byť buď Zariadenia( ang- devices), Kontrolér ( ang- Controllers)  alebo supervízori (ang - supervisors). Toto delenie je založené na tom, ako jednotlivé komponenty na seba vzájomne pôsobia a komunikujú.  Ide o základné pomenovanie komponentov v PROFINETovej sieti a určite sa s týmito názvami budete často stretávať.

Chceš vedieť viac o PROFINETE? Čítaj viac …

Obr. Komponenty PROFINETovej siete sú definované na základe vzájomných interakcií. Kontrolér podporuje cyklické aj acyklické spojenia so zariadeniami, zatiaľ čo supervízor podporuje iba acyklické spojenia s inými uzlami PROFINETu.

PROFINET Zariadenia (Devices)

sú samostatné jednotky, ktorích cieľom je informovať kontrolér (PLC,.. ) o „vonkajšom svete“ v reálnom čase (informácie o stave snímačoch, analógových hodnotách atď..). S inými zariadeniami sa priamo komunikovať nesnažia. Ich úlohou je teda oznamovať (cyklické) údaje v reálnom čase priamo kontrolóru a taktiež môžu odosielať niektoré výstražné alebo diagnostické (acyklické) údaje supervízoru (napr. PC).  V praxi medzi zariadenia radíme napríklad: Vstupné moduly (zber dát zo snímačov), výstupné moduly (ovládanie akčných členov), roboty, pneumatické ventilové bloky, čítačky kódov a podobne.

PROFINET Kontroléri

komunikujú so zariadeniami, pričom cyklicky zbierajú ich dáta. Nepretržite tak majú informácie o samotných zariadeniach a ich dátach, zhromažďujú alarmové hlásenia zariadení a všetky tieto informácie môžu využívať pre beh hlavného riadiaceho programu alebo tieto dáta poskytnúť koncovému užívateľovi. Kontroléri sú v priemyselnom odvetví najčastejšie PLC, softvérové PC aplikácie či rôzne SCADA systémy.

PROFINET Supervízori

sú podobní kontrolórom, nemajú však prístup k údajom v reálnom čase z akéhokoľvek zariadenia. Supervízor je určený napríklad na vykonávanie takých činností, ako je čítanie diagnostických informácií zo zariadenia, priradenie IP adries alebo názvov staníc, programovanie kontrolérov a podobne.

Chceš vedieť viac o PROFINETE? Čítaj viac …

Jednoduchý príklad z praxe:

Je to celkom jednoduché: Väčšina PLC, s implementovaným rozhraním PROFINET, sú kontroléry a väčšina komponentov, ktoré sú prepojené so „svetom“, sú zariadenia. Supervízori sú zvyčajne súčasťou vývojového/ programovacieho prostredia výrobcu PLC (Ide teda napríkald o: TIA Portal, Proficy ME, PC Worx, atď.).

Poznámka: Zatiaľ čo možnosti zariadení a kontrolérov PROFINET sú definované špecifikáciou PROFINET, pre supervízora PROFINET neexistujú žiadne špecifikácie.

Zdroj: www.profibus.com

Autor: Ing. Peter Marčan, PhD. | Daily Automation