#02 Tavné zváranie

Tavné zváranie | Zváranie teplom, pri ktorom sa spojenie materiálov dosiahne roztavením materiálov za pomoci tepelného zdroja, bez pužitia mechanického tlaku alebo nárazov. Ako zdroj tepla môže byť elektrický oblúk, roztavený kov, elektrónový alebo plazmový lúč či chemické rakcie. Zváranie plameňom patrí k najstarším technológiám zvárania s využitím miestneho ohrevu. Zdrojom tepla je plameň, ktorý vzniká horením zmesí horľavých plynov s kyslíkom. Plameňové zváranie v premyselnej výrobe sa eviduje od začiatku dvadsiateho storočia. Používa sa dodnes. Čiastočne ho nahradilo zváranie elektrickým oblúkom. Plameňom sa najčastejšie zvárajú oceľové plechy hrubé 0,3 až 10 mm (najviac do hrúbky 30 mm) a pri zváraní neželezných kovov na báze mede a hliníka. Najbežnejším a najviac používaným spôsobom zvárania je ručné zváranie. Strojové zváranie sa používa v menšom rozsahu, a to vtedy, ak ide o uplatnenie zvárania plameňom v sériovej výrobe. Pri voľbe technológie ku kladom tejto technológie možno zaradiť  malé investičné náklady, nezávislosť od pracovného prostredia, veľkú pohyblivosť, univerzálnosť, jednoduchú obsluhu, možnosť strojového zvárania, uplatnenie zariadenia pri rezaní kyslíkom. K záporom patrí veľký ohrev zváraného materiálu a tým široké pásmo ovplyvnenia a nižšie mechanické vlastnosti vedľa zvaru. tavné zváranie Elektrické oblúkové zváranie využíva teplo elektrického oblúka na roztavenie základného materiálu, prídavného materiálu a na vytvorenie zvaru. Je to tavné zváranie a zdrojom tepla je elektrický oblúk. Vzniká medzi elektródou a zváraným materiálom, alebo medzi dvoma elektródami. Vplyvom tepla sa materiál roztaví a zleje. Napätie sa nemôže odoberať priamo zo siete , ale cez transformátor.  Medzi základné metódy oblúkového zvárania patria:

  • ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou – ROZ (v ang. MMA),
  • zváranie taviacou sa elektródou v inertnom/aktívnom plyne – MIG/MAG,
  • zváranie volfrámovou elektródou v inertnom plyne – TIG.

 

Technológiu ručného oblúkového zvárania si môžete pozrieť na videu:
Postup zvárania MIG/MAG si môžete pozrieť:
Postup zvárania volfrámovou elektródou v inertnom plyne si môžete pozrieť na videu:

Technológia zvárania pod tavivom sa využíva pri zváraní rozmernejších zvarkov, napríklad tlakových nádob, reaktorov, rámov strojov, častí obrnených vozidiel, zváranie lodí, rámov strojov a ďalšie.

Pri technológii zvárania pod tavivom horí oblúk medzi holou kovovou elektródou a základným materiálom pod vrstvou taviva nasypaného do miesta zvaru. Roztavením taviva vzniká tekutá troska, ktorá má podobné funkcie ako troska vzniknutá roztavením obalu elektródy. Na rozdiel od obalenej elektródy je elektróda pre zváranie pod tavivom holá a je navitá na cievke vo forme drôtu. Elektródu pri zváraní kontinuálne do zvaru podáva podávacie zariadenie. Tavivo sa do miesta zvaru sype z násypky, pričom nespotrebované tavivo je možné znovu použiť.

Technológia zvárania pod tavivom sa vyznačuje viacerými výhodami. Je to technológia zvárania s najvyšším výkonom navarenia a rýchlosťou zvárania spomedzi všetkých technológií zvárania. Zvarový kov má výbornú kvalitu, povrch zvaru je hladký, bez rozstreku. Pri zváraní sa generuje minimálne množstvo plynných splodín, je odstránený svetelný efekt, dosahuje sa vysoké využitie elektródy, vysokým stupňom aizácie je možné znížiť požiadavky na kvalifikáciu obsluhy.

Nevýhodami tejto technológie je veľké množstvo tepla vnesené do zvaru a z toho vyplývajúcu širokú tepelne ovplyvnenú oblasť a nemožnosť kontroly výplne koreňa zvaru.

Detaily tejto technológie sú obsiahnuté vo videu:

Zdroje:

Autor: Peter Čurma | Daily Automation